Home
Contact
menu

Klokkenluiderregeling

Algemeen
Ingevolge art. 32 van de Verordening accountantsorganisaties (VAO) moet een accountantsorganisatie beschikken over een klokkenluiderregeling. In onze organisatie is een klokkenluiderregeling van kracht. De directie heeft een compliance officer aangesteld voor het melden van overtredingen. Naast een (externe) melding kan deze zelfstandig onderzoek doen naar naleving van regelgeving door onze medewerkers


Art. 32 VAO 

 1. De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie.
 2. De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de accountantsorganisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website beschikt, verspreidt zij deze regeling op een andere wijze binnen de accountantsorganisatie en stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aan personen buiten de accountantsorganisatie.
De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie.


Reikwijdte
Deze klokkenluiderregeling heeft betrekking op de volgende situaties: 

Indien er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van de accountantsorganisatie dan wel haar medewerkers, kan gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling.


Procedure 

 1. Wanneer sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluiderregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de vertrouwenspersoon.
 2. De melding aan de vertrouwenspersoon vindt uitsluitend elektronisch plaats via compliance@vankester.nl 
 3. Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten via dit e-mailadres. 
 4. De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen 1 week aan de melder.
 5. De vertrouwenspersoon informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de ontvangst van de melding. 
 6. Indien sprake is van een situatie genoemd onder 1 en 5, informeert de vertrouwenspersoon onmiddellijk de directie. De vertrouwenspersoon informeert hierover tevens de melder.
 7. Indien sprake is van een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving informeert de vertrouwenspersoon de externe compliance officer. 
 8. Bij het informeren van de directie en/of externe compliance officer maakt de vertrouwenspersoon de bron niet bekend.
 9. De vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding. 
 10. Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving worden in alle gevallen door de vertrouwenspersoon afgehandeld in overleg met de compliance officer met inachtneming van de vertrouwelijkheid.


Vertrouwelijkheid
De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.

De directie van deze organisatie garandeert dat medewerkers die meldingen aan de vertrouwenspersoon doorgeven op grond van deze klokkenluiderregeling, op geen enkele wijze van negatieve invloed zijn op diens functioneren binnen de organisatie, dan wel carrière.

Adres
Kantoor Hoeven
Halderbergselaan 7a
4741 AA Hoeven

T. +31 (0) 165 50 33 02
F. +31 (0) 165 50 31 55
info@vankester.nl
Sitemap | Disclaimer