Home
Contact
menu

Gedragscode

"Serving clients is the most important thing we do".
Onze organisatie gelooft in een dienstverlening, waarin - naast de vaktechnische kwaliteit - informele, fatsoenlijke en professionele omgangsvormen met cliënten, dienstverleners en overige belanghebbenden, onderscheidend en daardoor doorslaggevend zijn. Hoewel wij ons ervan bewust zijn dat regels alleen niet altijd ons gedrag kunnen bepalen ligt in deze gedragscode de basis voor de gedragingen omtrent de uitvoering van onze werkzaamheden.

Deze codificering is opgesteld om de visie in stand te houden en uit te dragen.

Onafhankelijk
Onze organisatie conformeert zich aan de onafhankelijkheidsvoorschriften zoals opgenomen in de verordeningen van de beroepsorganisaties.
Onze medewerkers zijn onafhankelijk van hun opdrachtgever of andere belanghebbenden. Er bestaat tussen onze medewerkers en belanghebbenden geen relatie of verbintenis of een zodanige verhouding dat deze bij belanghebbenden aanleiding zouden kunnen geven te twijfelen aan een objectieve oordeelsvorming van onze organisatie.

Integriteit en objectiviteit
Onze medewerkers zijn bij het aangaan en onderhouden van relaties integer en onthouden ons van wat schadelijk is voor de reputatie van onze organisatie. Zij handelen tevens in overeenstemming met algemeen aanvaarde normen van moraal en fatsoen, goede smaak en gezond verstand. Daarnaast zullen zij niet worden gehinderd door vooroordelen, belangentegenstellingen of beïnvloeding door derden. Zij zijn daarom onpartijdig in hun oordeel. Mocht er sprake zijn van een (dreigende) overschrijding dan worden alle betrokkenen op de hoogte gesteld.
Binnen de organisatie worden alle maatregelen genomen om de integriteit en objectiviteit van onze medewerkers te waarborgen. Hieronder verstaan wij onder andere het aangaan van relaties met belanghebbenden, die kunnen leiden tot vooroordelen of beïnvloeding van de objectieve oordeelsvorming. Tevens kan gedacht worden aan het aanvaarden dan wel het aanbieden van voordelen, giften en geschenken van of aan andere belanghebbenden.

Deskundigheid en zorgvuldigheid
Wij verrichten onze werkzaamheden alleen, wanneer wij van mening zijn dat wij hiertoe voldoende kennis en kunde bezitten. Daarbij wordt er tegenover belanghebbenden en derden niet de verwachting gewekt dat bepaalde ervaring of expertise in onze organisatie aanwezig is. Onze werkzaamheden worden deskundig, zorgvuldig en met een deugdelijke onderbouwing uitgevoerd. De onderbouwing van verrichte werkzaamheden of uitgebrachte adviezen worden schriftelijk en/of elektronisch vastgelegd. Wij verrichten onze werkzaamheden in overeenstemming met de vaktechnische standaarden en beroepsvoorschriften. Wij houden onze kennisgebieden op peil door het volgen van cursussen op het gebied van nieuwe ontwikkelingen en het organiseren van vaktechnische bijeenkomsten in het kader van de permanente educatie van alle medewerkers.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Onze medewerkers zijn verplicht om de door of namens de opdrachtgevers verschafte gegevens geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de onderhavige opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet, voor zover op onze organisatie een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking. Hieronder is begrepen de meldingsplicht die voortvloeit uit wettelijke en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, dan wel voor zover de belanghebbenden onze organisatie van deze geheimhoudingsplicht hebben ontheven.

Het voorgaande verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen onze organisaties (SRA, NIVRA, FB), voor zover wij dit voor een zorgvuldige uitvoering van de opdracht of voor de zorgvuldige voldoening aan de wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk achten.

Wanneer een opdrachtgever een (andersluidende) opdracht wenst te verstrekken aan een andere accountant, verschaft de externe accountant of een door hem hiertoe aangewezen medewerker op verzoek zodanige informatie als voorgeschreven is volgens de regelgeving betreffende collegiaal overleg.

Professioneel
De directie en medewerkers houden zich aan de relevante wet- en regelgeving en onthouden zich van handelen dat het accountantsberoep in diskrediet brengt.

Aanvaarding van opdrachten
Opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden worden alleen aanvaard wanneer hiervoor voldoende kennis en kunde aanwezig is. De opdrachtgever heeft daarbij een eigen verantwoordelijkheid en die bij de aanvaarding en voor aanvang van de opdracht duidelijk is.

Naleving
Deze gedragscode maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden en het maatschaps/samenwerkingscontract. Hierin staan de consequenties voor niet naleving geregeld.
Daarnaast kent onze organisatie een incidenten- een klachten- en een klokkenluidersregeling. WIj verwijzen u hiervoor naar de betreffende menu-items.

Adres
Kantoor Hoeven
Halderbergselaan 7a
4741 AA Hoeven

T. +31 (0) 165 50 33 02
F. +31 (0) 165 50 31 55
info@vankester.nl
Sitemap | Disclaimer